MHA Education Dept., New Town, ND
701-627-4113
701-627-4935

Arikara To English


x


xáwes n ball modified on: 9/24/2015 1:23:29 PM
xUhčíNIš n beaded moccasins modified on: 6/24/2015 1:58:15 PM
xaátš n dog modified on: 9/24/2015 1:23:29 PM
xaawaarúxtiʾ n horse modified on: 9/24/2015 1:23:29 PM
xúhtš₁ n moccasins modified on: 9/24/2015 1:23:29 PM
xas n mosquito modified on: 9/24/2015 1:23:29 PM
xúhtš₂ n shoes modified on: 6/24/2015 1:58:15 PM
xáx n Your mother modified on: 6/24/2015 1:58:15 PM